De kunst van het leren

Jong Leren bestaat uit 22 prettige confessionele basisscholen waar ouders hun kinderen graag naar toe brengen en waar je graag werkt als leerkracht, omdat we: samen leren, elkaar ruimte geven en uitdagen. Iedere school geeft hier op een eigen, unieke manier vorm aan, zodat leerlingen, ouders en medewerkers hier de vruchten van plukken.

De opdracht van Jong Leren, het verzorgen van goed onderwijs, komt tot uiting in onze slogan: 'De kunst van het leren'. Het woord kunst staat enerzijds voor vakmanschap, anderzijds voor creativiteit en inventiviteit. Belangrijke competenties, zeker waar het leren betreft, voor onze leerlingen, maar ook voor de volwassen professionals die bij Jong Leren werken. Hoe wij dit doen, nu en in de toekomst, lees je in onze Beleidsagenda.
 

Toekomstgericht onderwijs

Goed onderwijs richt zich op een brede vorming van leerlingen in een continu veranderende maatschappij, door het aanleren van de kernvakken (taal, rekenen en zaak- en expressievakken) en daarnaast hebben we aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden, persoonlijkheidsvorming, socialisatie en burgerschap. De trend is dat de zaakvakken (zoals geschiedenis en aardrijkskunde) steeds meer thematisch worden aangeboden, zodat we zorgen voor betekenisvol onderwijs.

 

Het onderwijs op onze scholen is erop ingericht om leerlingen te stimuleren het maximale uit zichzelf te halen. Zo kunnen de kinderen zich binnen hun mogelijkheden optimaal ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst. 

 

Ons onderwijs is zo ingericht dat er aandacht is voor de denkvaardigheden die nodig zijn om succesvol deel te kunnen nemen aan de kennissamenleving (kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, mediawijsheid, computational thinking, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden). Maar ook de sociale competenties (sociale en culturele vaardigheden, samenwerken, communiceren) en de metacognitieve vaardigheden (zelfregulering) komen aan bod.

Lees verder ICT en innovatie.

Kerntriade
Ouderbetrokkenheid is van cruciaal belang is voor de onderwijsprestaties van de leerlingen. Wij zijn ervan overtuigd dat de samenwerking tussen leerkracht, ouders en kind (de zogenaamde ‘kerntriade’) van groot belang is voor een goede ontwikkeling van uw kind. Deze kerntriade vormt de basis voor ons onderwijsbeleid. We proberen voortdurend de afstemming en samenwerking te zoeken om het leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te bevorderen, zowel thuis als op school.

22 scholen
Jong Leren is per 1 januari 2016 voortgekomen uit een fusie tussen VPCO De Basis en stichting de la Salle. Het schoolbestuur heeft bevoegd gezag over 22 scholen in de regio Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Aalsmeer met bijna 600 medewerkers en ruim 5100 leerlingen. Bekijk de plattegrond (Waar staan onze scholen?) om te zien waar de scholen staan.
 
Jong Leren werkt op regionaal niveau op verschillende terreinen samen, zoals: Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, kinderopvang, vervanging van leerkrachten en afstemming met het voortgezet onderwijs.