Informatiepagina voor oudersStichting Jong Leren is het schoolbestuur met bevoegd gezag, dat toezicht houdt op de aangesloten scholen. Een team van beleidsmedewerkers ondersteunt de scholen bij onder andere de onderwijskwaliteit- en ontwikkeling, innovaties, financiële exploitatie, personeelsontwikkeling, gebouwonderhoud, communicatie en ICT-ontwikkeling.

Onze scholen hebben gezamenlijk een aantal regelingen, protocollen en afspraken vastgesteld.
Jaarlijks verschijnt een stichtingsbreed jaarverslag. 

Afspraken en protocollen

Aannamebeleid
Gedrag- en pestprotocol

Gedragsprotocol ouders
Gescheiden ouders (en informatieformulier)
Identiteitsbeleid 
Integriteitscode
Internet, sociale media en BYOD 
Klachtenregeling (incl. vertrouwenspersoon)
Klokkenluidersregeling
Meldcode 
Privacy (IBP) beleid
Privacyreglement
Schorsing en verwijdering
Vakantierooster
Veiligheidsplan
Verlof en leerplicht


De jaarverslagen van Jong Leren staan op de pagina: Jaarverslag.
De gegevens van onze Functionaris Gegevensbeheer vind u op onze pagina over Privacy.

Externe vertrouwenspersoon
Bernadette Hes-Boots (in-B-tween advies)
mail: bernadettehes@gmail.com
tel: 06 2553 8458
 

Inspectierapporten

In het verleden werd iedere basisschool eens per vier jaar door de Inspectie van het Onderwijs bezocht. Sinds augustus 2017 bezoekt de inspectie de stichting en daarmee ook de scholen. Hierbij wordt de kwaliteit van het onderwijs beoordeeld en krijgen scholen aanbevelingen om mee aan de slag te gaan. Hierdoor is het mogelijk dat het beeld dat van uw school geschetst wordt niet altijd overeenkomt met de actuele situatie. Alle rapporten vindt u op de website van de inspectie.

Daarnaast kent onze school een systeem van jaarlijkse kwaliteitsaudits door het bestuur van Jong Leren.


In het voorjaar van 2023 heeft de inspectie een vierjaarlijks bestuursonderzoek uitgevoerd. Het eindoordeel van dit onderzoek was 'goed'. Het inspectierapport is online beschikbaar.