SBA: 'Wij geven ruimte, wij dagen uit, wij leren samen'Strategische beleidsagenda 2016-2020
In samenspraak met de directeuren, IB'ers en beleidsmedewerkers heeft het College van Bestuur (CvB) de strategische keuzes van Jong Leren vastgesteld aan de hand van vier pijlers. Hieronder een overzicht, inclusief de bijbehorende speerpunten:
De keuzes vormen kaders voor de individuele schoolplannen 2016-2020 en geven tegelijkertijd ruimte aan scholen om hieraan een eigen invulling te geven, afgestemd op bijzondere omstandigheden, of op vormgeving van een gekozen onderwijsconcept.

U kunt de SBA 2016 - 2020 lezen en de SBA poster downloaden.
 

Jaarlijkse cyclus van evaluatie en herziening
Elk schooljaar evalueert Jong Leren de resultaten uit de strategische beleidsagenda en stelt de stichting acties op voor het komende schooljaar. Hierbij beschrijven we het eerstkomende jaar zo concreet en gedetailleerd mogelijk en kijken we ook alvast vooruit naar de jaren die volgen. Het CvB neemt een voorgenomen besluit over de inhoud van de SBA en legt de strategische beleidsagenda voor aan de GMR (voor advies) en de Raad van Toezicht (ter goedkeuring).

Voor de periode 2018-2022 ziet onze agenda er als volgt uit: