SBA: 'Wij geven ruimte, wij dagen uit, wij leren samen'


 

Strategische beleidsagenda 2020-2024
In samenspraak met de directeuren, IB'ers en beleidsmedewerkers maakt het college van bestuur (CvB) elke vier jaar strategische keuzes voor onze stichting en onze scholen. 

Voor 2020-2024 werken we allemaal conform deze drie rode draden:

  1. Eigentijds onderwijs In 2024 zijn we in staat om onze leerlingen nog beter dan nu al te laten leren door eigentijds onderwijs, zodat we op onze scholen actief lerende leerlingen hebben. 

  2. Professionele (leer)cultuur In 2024 bestaan onze schoolteams uit professionals die elkaar aanspreken op professioneel gedrag, samen leren en persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend vinden. 

  3. Samen werken In 2024 hebben wij onze relatie met ouders, samenwerkingspartners en derden bestendigd; we weten wat we aan elkaar hebben en versterken elkaar waar mogelijk ter ondersteuning van de kinderen op onze scholen in de regio. 


Waarom een Strategische Beleidsagenda (SBA)? 
De SBA geeft richting aan het schoolplan dat onze scholen iedere vier jaar opstellen. Onze scholen hebben hierbij de ruimte om eigen invulling aan de strategische keuzes te geven, bijvoorbeeld op basis van de eigen leerlingenpopulatie en/of het gekozen onderwijsconcept.

Samen de schouders eronder
Onze medewerkers zijn bij de totstandkoming van deze SBA betrokken via hun directeuren en zijn daarnaast uitgenodigd om tijdens vier thematische werkbijeenkomsten hun aandachtspunten en ideeën te delen. 

De volledige Strategische Beleidsagenda is via deze link lezen: SBA 2020 - 2024.
Op een poster hebben we de hoofdpunten samengevat:Jaarlijkse cyclus van evaluatie en herziening
Elk schooljaar evalueert Jong Leren de resultaten uit de strategische beleidsagenda en stelt de stichting acties op voor het komende schooljaar. Hierbij beschrijven we het eerstkomende jaar zo concreet en gedetailleerd mogelijk en kijken we ook alvast vooruit naar de jaren die volgen. Het CvB neemt een voorgenomen besluit over de inhoud van de SBA en legt de strategische beleidsagenda voor aan de GMR (voor advies) en de Raad van Toezicht (ter goedkeuring).