Privacyreglement


Iedere Europese organisatie moet over een privacyreglement beschikken, zo ook Stichting Jong Leren. In een privacyreglement staat beschreven wat wij wel en niet mogen doen, en onze rechten en plichten t.a.v. privacy.

Doelen
Stichting Jong Leren mag alleen persoonsgegevens verwerken die wij nodig hebben om aan onze wettelijke plicht als onderwijsinstelling te voldoen. Dus b.v. voor het geven van onderwijs, begeleiden van leerlingen, te voorzien in (extra) ondersteuningsbehoefte, het geven studieadviezen en het ter beschikking stellen van leermiddelen.  Ook het informeren over de voortgang van de leerlingen en over de activiteiten op school vallen hieronder. Net als het innen van gelden voor de bovengenoemde doelen. Omdat er op scholen een duidelijke taakverdeling bestaat, heeft niet meer iedere medewerker toegang tot alle gegevens van bijvoorbeeld leerlingen en zijn de rechten per medewerker veel strakker georganiseerd dan voorheen.

Rechten en plichten
Er staat ook in genoemd dat wij ons houden aan de wettelijke bewaartermijnen. En dat iedere interne en externe betrokkene alleen toegang heeft tot de informatie die hij/zij nodig heeft voor het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden en wettelijke taken. Belangrijk hierbij blijft de geheimhoudingsplicht die betrokkenen hebben bij het verwerken van gegevens.  

Alle betrokkenen (leerlingen en medewerkers) moeten weten welke persoonsgegevens van hem/haar worden verwerkt door Jong Leren. Iedere betrokkene heeft vervolgens recht op inzage, verbetering, aanvulling en verwijdering van de eigen persoonsgegevens. Tot slot moeten betrokkenen zelf melden en/of geïnformeerd worden wanneer er iets niet goed loopt in de verwerking van persoonsgegevens, dus wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden.

Lees het volledige Privacyreglement