Informatiebeveiligings- en privacy beleid


Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Stichting Jong Leren heeft voor alle aangesloten scholen een gezamelijk informatiebeveiligings- en privacybeleid (IBP) vastgesteld. Hierin staan afspraken, richtlijnen en maatregelen die op alle scholen doorgevoerd zijn (of worden op korte termijn). Op basis van dit IBP-beleid zijn verschillende protocollen, gedragscodes en regelingen ontwikkeld of geactualiseerd.  

Recht op inzage persoonsgegevens
Ouders en medewerkers hebben recht op inzage in en/of correctie en verwijdering van hun eigen persoonsgegevens of van hun kinderen op een van onze scholen. Op pagina 16 t/m 18 van het IBP beleid, staat beschreven wat de reikwijdte van deze rechten is en op welke manier een ouder of medewerker dit recht kan uitoefenen.