Informatiebeveiliging en privacyJong Leren en haar scholen zijn zich zich zeer bewust van het belang van privacy. Op allerlei terreinen zijn maatregelen getroffen om zo bewust, veilig en correct mogelijk om te gaan met de persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders, medewerkers, samenwerkingspartners, sollicitanten en andere betrokkenen. Dit hebben wij gedaan op basis van informatie die Kennisnet ter beschikking heeft gesteld.
 

Op school
We vragen van onze leerlingen, ouders en medewerkers om zich zo goed mogelijk aan de afspraken, het beleid en de gedragscode ‘Sociale media, internet en Bring Your Own Device (BYOD)' te houden. De kern hiervan is: “gebruik je gezond verstand”. 

De inhoud van deze gedragscode wordt tijdens de lessen Mediawijsheid met de kinderen besproken. Verder is afgesproken dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun mobiele telefoon of ander toestel dat zij meenemen. Zij mogen het alleen gebruiken als zij toestemming hebben van de leerkracht/medewerker. Telefoons staan uit en zijn niet zichtbaar aanwezig. Van leerlingen wordt verwacht dat zij niet meedoen aan (digitaal) pesten.

Ook staat in deze gedragscode genoemd dat wanneer een leerling of medewerker een zwakke plek op het gebied van ICT of privacy opmerkt, hij/zij dit direct meldt en er geen misbruik van maakt, zodat er zo snel mogelijk een oplossing hiervoor gezocht kan worden (zie ook hieronder: Meldplicht).  

Verder vragen we ouders geen foto's of ander beeldmateriaal in en rondom school te maken en/of te (online) te delen zonder toestemming van de directie. Overige relevante privacygerelateerde informatie is opgenomen in de schoolgidsen en op de informatiepagina voor ouders (Overzichtspagina).

Meldplicht
Als er sprake is van een datalek, moet dit altijd gemeld worden bij onze Functionaris Gegevensbescherming via meldpunt.datalek@jl.nu. Hoe klein ook. Deze registreert ieder datalek, doet eventueel onderzoek naar de oorzaak en bij ernstige gevallen moet dit datalek binnen 72 uur gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij niet-melden kan een boete worden opgelegd. In sommige gevallen moeten ook de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn) worden geïnformeerd. U kunt onze Functionaris Gegevensbescherming (Maureen Mahabier) bereiken via: fg@privacyopschool.nl


Recht op inzage
Ouders en medewerkers hebben recht op inzage in en/of correctie en verwijdering van hun eigen persoonsgegevens of van hun kinderen op een van onze scholen. Op pagina 16 t/m 18 van het IBP beleid van Jong Leren, staat beschreven wat de reikwijdte van deze rechten is en op welke manier een ouder of medewerker dit recht kan uitoefenen. Bovengenoemde geldt ook voor externe relaties van Jong Leren. 

Gebruik van persoonsgegevens van leerlingen
Ten aanzien van de privacy van de gegevens van u kind(eren) hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten met aanbieders van leermethoden en b.v. de bibliotheek. In deze overeenkomsten staan privacy afspraken over waar uitgewisselde persoonsgegevens wel en niet voor gebruikt mogen worden. 

Jaarlijks wordt u gevraagd om uw ‘privacy voorkeuren’ (b.v. gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal) via Parro door te geven. Het is belangrijk dat u deze invult, zodat wij op de hoogte zijn van uw wensen. 

Verzoek aan ouders:
Wilt u terughoudend zijn met het fotograferen en filmen van kinderen op en rond school of IKC? Er staan immers bijna altijd leeftijdsgenootjes op de foto. Wilt u dit beeldmateriaal niet via sociale media delen i.v.m. de privacy van andere kinderen? Het is belangrijk dat u toestemming heeft van de directeur, leerkracht/medewerker of andere ouders als u foto’s of filmpjes maak of deelt. 

Het gebruik van media
Op onze scholen wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van mediawijsheid en 21e eeuwse vaardigheden bij onze leerlingen. Hierdoor komen zij actief in aanraking met (toepassingen van) ICT in de de breedste zin van het woord. Hiervoor werken we met een variatie aan (digitale) leermiddelen ter ondersteuning van het leerproces. 

Zo werken wij onder andere met Google Workspace for Education, een beschermd domein waarbinnen alle leerlingen een eigen account hebben. Dit betekent dat zij niet kunnen mailen naar iemand buiten dit domein. Ze kunnen ook geen mail (of advertenties/spam) ontvangen van buiten dit domein. Binnen deze afgeschermde omgeving leren zij samenwerken, delen en mailen, onder begeleiding van een leerkracht. Kinderen van groep 1 t/m 4 bereiken dit via Login-plaatjes op school. De oudere kinderen loggen in met een mailadres en wachtwoord, op school of thuis.

Jong Leren volgt actuele ontwikkelingen nauwlettend en doet zonodig aanpassingen om de Google omgeving zo gebruiksvriendelijk en privacyproof mogelijk in te richten. Hierbij is besloten om op twee onderdelen af te wijken van de geadviseerde aanpassingen. Google Maps en YouTube blijven beschikbaar omdat deze belangrijk zijn bij het maken van werkstukken, spreekbeurten of presentaties. Onze beheerder heeft het zo kunnen richten dat er geen privacygevoelige data van onze leerlingen verzameld worden. Zo maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden die Google biedt en blijven we onze leerlingen begeleiden bij de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden.


Contact met de stichting
Wij gaan ervan uit dat geïnteresseerden en andere relaties die contact met ons opnemen, akkoord gaan met het feit dat wij hun gegevens opslaan wanneer daar een aanleiding voor is. Dit doen we omdat wij hen kunnen informeren over de ontwikkelingen rondom Jong Leren en de scholen. Een concreet voorbeeld hiervan zijn sollicitanten: wij houden hun gegevens een jaar in ons bestand met als doel om hen eventueel te benaderen wanneer een vacature voor hen beschikbaar is.

Privacyverklaring
Wanneer u gegevens via een formulier op deze website verstuurt, zijn deze versleuteld via een SSL verbinding. Uw gegevens worden zodoende per e-mail naar ons verzonden en opgeslagen in de database van onze website. In de database worden deze gegevens maximaal 24 maanden opgeslagen, in de e-mailbox voor onbepaalde tijd. Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen, om uw vraag te beantwoorden en/of uw verzoek in behandeling te nemen. Uw gegevens worden in een veilige omgeving bewaard en delen wij alleen met derden als dit nodig is ten behoeve van uw aanvraag.

Informatiebeveiliging en privacy is een continu proces. We zullen er dagelijks werk van blijven maken.