Raad van ToezichtDe Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de scholen van Jong Leren en op de uitoefening van de bestuurlijke daden van het College van bestuur (CvB). De RvT laat zich daarbij leiden door de identiteit van de stichting. Met het CvB onderschrijft de RvT de grondslag van de stichting en die draagt ze uit. In de visie op toezichthouden staat een aantal kernbegrippen centraal: rolvast, betrokken, inspireren, ruimte geven, samenwerken, ontwikkeling, rekenschap en rentmeesterschap. Samen met het CvB past de RvT de beginselen toe van de Code Goed Bestuur PO.

De RvT van Jong Leren vergadert jaarlijks ten minste vier keer in aanwezigheid van het CvB. Reguliere onderwerpen zijn onder meer: de jaarrekening, begroting, onderwijsresultaten, overleg met medezeggenschap, functioneren CvB, fusieresultaten, toezichtkader. De zes RvT-leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar met maximaal één herbenoemingstermijn. De raad werkt daarbij samen met verschillende adviescommissies, zoals de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie en brengt jaarlijks verslag uit.

De Raad van Toezicht van Jong Leren bestaat uit:

Contactgegevens: info@jl.nuDe samenstelling van de Raad van Toezicht (v.l.n.r.):
de heer J. Genuït, de heer J. Zwienenberg (afgetreden per 1 augustus 2020), mevrouw L. van der Kooij, de heer E. Laarhoven, mevrouw S. Walvisch en de heer H. Dekker. Mevrouw N. El Maach en de heer R. Viëtor staan niet op deze foto.