Raad van ToezichtDe Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de scholen van Jong Leren en op de uitoefening van de bestuurlijke daden van het College van bestuur (CvB). De RvT laat zich daarbij leiden door de identiteit van de stichting. Met het CvB onderschrijft de RvT de grondslag van de stichting en die draagt ze uit. In de visie op toezichthouden staat een aantal kernbegrippen centraal: rolvast, betrokken, inspireren, ruimte geven, samenwerken, ontwikkeling, rekenschap en rentmeesterschap. Samen met het CvB past de RvT de beginselen toe van de Code Goed Bestuur PO.

De RvT van Jong Leren vergadert jaarlijks ten minste vier keer in aanwezigheid van het CvB. Reguliere onderwerpen zijn onder meer: de jaarrekening, begroting, onderwijsresultaten, overleg met medezeggenschap, functioneren CvB, fusieresultaten, toezichtkader. De zes RvT-leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar met maximaal één herbenoemingstermijn. De raad werkt daarbij samen met verschillende adviescommissies, zoals de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie en brengt jaarlijks verslag uit.

De Raad van Toezicht van Jong Leren bestaat uit:

Contactgegevens: info@jl.nuOp de foto (van links naar rechts):
Boven: Nejma El Maâch, Lizzy van der Kooij en Erik Laarhoven
Onder: 
Nathan SoomerRobert Viëtor en Simone Walvisch