POST HBO OPLEIDING SPECIALIST NIEUWKOMERS
slider placeholder
Post-HBO opleiding Specialist Nieuwkomersonderwijs

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor leraren basisonderwijs en/of eerste opvangonderwijs die zich willen specialiseren in het onderwijs aan nieuwkomers. De opleiding richt zich voornamelijk op de groepen 1-8.

Deelname
Reserveren op het scholingsplein is noodzakelijk. Overleg volgt met de leidinggevende van de leerkracht en na goedkeuring financiën.

Opbrengst
Je bent in staat om onderwijs aan nieuwkomers vorm te geven in de praktijk. Je kunt collega’s op jouw school ondersteunen bij aspecten die met het lesgeven aan nieuwkomers samenhangen.

Competenties:
In deze opleiding is ‘omgaan met diversiteit’ uitgangspunt, daarbij wordt aan ontwikkeling van de volgende competenties gewerkt:
• Pedagogisch competent in het omgaan met gedrag en trauma
• Didactisch competent in het verzorgen van Nederlands als tweede taal vanuit een meertalige blik
• Interpersoonlijk competent in het contact met leerlingen, ouders en omgeving
• Organisatorisch competent in het inrichten van het onderwijsaanbod aan deze, steeds wisselende, doelgroep

Je werkt aan het omgaan met culturele diversiteit. Je leert daarbij als reflectieve professional naar jezelf, je groep, de school en de omgeving te kijken. Je leert om te gaan met gedrag (en eventueel trauma’s) van de leerlingen en daarbij ben je in staat een veilig pedagogisch klimaat te realiseren binnen de kaders van het onderwijs aan nieuwkomers.

Je herkent de fasen in de tweede taalontwikkeling en kunt NT2-onderwijs vormgeven vanuit een geïntegreerde visie op (tweede) taalverwerving. Je leert omgaan met verschillen, onderwijsbehoeften van leerlingen te signaleren, analyseren en monitoren en klassenmanagement vorm te geven. Je leert om vanuit de interculturele communicatie, gesprekken met leerlingen en ouders voor te bereiden en uit te voeren.

De volgende onderwerpen komen in samenhang aan bod:
• Theorie: tweedetaalverwerving, meertaligheid, (culturele) diversiteit.
• Didactiek van tweedetaalverwerving, NT2: luisteren, gesprekken en spreken, lezen en schrijven. Woordenschat en taalontwikkelend werken. Integratie van vakken en gebruik van methoden, materialenen ICT.
• Pedagogisch klimaat, kennis van executieve functies, omgaan met gedrag en trauma, waaronder psychoeducatie en traumasensitief lesgeven.
• Klassenmanagement en organisatie
• Intake, signaleren van onderwijsbehoeftes, observeren, monitoring en uitstroomprofiel.
• Interculturele communicatie, voeren van oudergesprekken, werken vanuit het systeemdenken, kennis van culturen en achtergronden van nieuwkomers en de ontwikkeling van een visie op omgaan met (meertalige) diversiteit

Je leest literatuur en verzamelt de tijdens de opleiding uitgevoerde praktijkopdrachten in je portfolio en reflecteert daarop. Daarmee toon je aan dat je aan de specifieke competenties voldoet.
Toetsing wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij je als student feedback krijgt, zowel op het leerproces als op de ontwikkeling van de competenties. De toetsing bestaat uit:
– een intakegesprek;
– tussentijdse feedback op opdrachten/toetsen;
– een eindgesprek.

Met wie
Marnix Onderwijscentrum
Docenten: Ada van Dalen & Annette Bouwman

Certificering
De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding
het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Planning
Opleidingsdagen:
13-02-2024 thema 1
19-03-2024 thema 2
09-04-2024 thema 3
14-05-2024 thema 4
17-09-2024 thema 5
15-10-2024 thema 6
19-11-2024 thema 7
17-12-2024 thema 8
28-01 2025 online eindgesprek (30 minuten)
4 maart 2025 diplomauitreiking

Locatie:
School in de Haarlemmermeer

Voorlopige verplichte literatuur (door studenten zelf te bestellen)
Aan te schaffen literatuur
• Bossers, B., Kuiken, F., Vermeer, A. e.a. (2022) Handboek Nederlands als tweede taal in het
volwassenenonderwijs. Uitgeverij Coutinho. ISBN 9789046908358
• Coppens,L.; Kregten, C. van & Schneijderberg, M. (2021). Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Een
praktisch handboek voor het basisonderwijs. Amsterdam, SWP. ISBN 9789088505621
• Goedhart, R. (2023). Samenleren op een superdiverse school. SWP Amsterdam ISBN 9789088508141
• Severeyns, G. (2021). In je blootje voor de klas. Kwetsbaarheid tonen en verbinding zoeken als leraar.
Uitgeverij Lannoo Campus, ISBN 9789401474887
• Duarte, J., Günter, M., De Backer, F., Frijns, C. & Gezellige Meerburg, B. (2022) Talenbewust lesgeven.
Aan de slag met talige diversiteit in het basisonderwijs. Uitgeverij Coutinho. ISBN 9789046907979
Verder zal een groot aantal artikelen en websites tijdens de bijeenkomst via de elektronische leeromgeving beschikbaar worden gesteld.

 

https://www.marnixonderwijscentrum.nl/opleidingen/specialist-nieuwkomersonderwijs-post-hbo

Kosten: ± €  3.000 incl. boeken betaald door werkgever met studie overeenkomst. Voor schoilen in de Haarlemmermeer gratis!!

Deze training wordt samen met Meer Primair, Jongleren en de Montessori vereniging Haarlemmermeer aangeboden. Er zijn 20 plaatsen die onderling verdeeld worden. Reserveren op deze pagina betekent niet automatisch dat je mee kunt doen. Dit is in overleg met jouw directie en afhankelijk van financiering. Voor de zomervakantie wordt de deelname onderling afgestemd.

Klik HIER om in te schrijven