LIDO Tussenschoolse Leernetwerken


Q & A

Wat is een tussenschools leernetwerk?
Hoe werkt het?
Waarom is het belangrijk om deel te nemen?
Wat zijn geschikte onderwerpen voor een tussenschools leernetwerk?
Is een tussenschools leernetwerk alleen voor leerkrachten?
Hoe start ik een tussenschools leernetwerk op?
Wat wordt er van mij verwacht als deelnemer?
Hoe lang bestaat een leernetwerk?
Hoe vaak komt een leernetwerk samen?
Hoeveel tijd kost een leernetwerk en krijg ik hiervoor professionaliseringsuren?
Wat is het einddoel en/of concrete resultaat van een tussenschools netwerk?
Hoe werkt de online omgeving voor ons leernetwerk?
Kan ik het tussenschoolse leernetwerk ook volgen zonder deel te nemen?
Ik heb interesse, wat moet ik nu doen?
Op welke manier kan ik mijn directeur betrekken?
Wat doet een netwerktrekker?
Wie kan ik benaderen voor meer informatie?
 

Wat is een tussenschools leernetwerk?

Een tussenschools leernetwerk bestaat uit een groep collega’s die samen bestaande kennis uitwisselen én nieuwe kennis opdoen aan de hand van een centraal thema. Een tussenschools leernetwerk bepaalt in overleg met elkaar de agenda en de activiteiten. Een leernetwerk is in principe zelfsturend: een (of meerdere) deelnemer(s) van het netwerk vervullen de rol van netwerktrekker. Zij voeren in samenwerking met de projectleiders van LIDO diverse coördinerende en faciliterende taken voor het leernetwerk uit. Een leernetwerk kan verschillende oriëntaties hebben. Zo kan een netwerk verkennend, zoekend, verwerkend of ontwikkelend van aard zijn. De professionele ontwikkeling van medewerkers, tips en tools voor de dagelijkse praktijk en het verbeteren van onderwijskwaliteit staat altijd centraal.

Hoe werkt het?
Een tussenschools netwerk start altijd vanuit de leervraag van een medewerker. Deze vraag kan via directeuren bij LIDO terecht komen, maar een medewerker kan ook altijd LIDO zelf benaderen via het lido@jl.nu. Vanuit de projectleiders van LIDO komt er vervolgens een oproep op het intranet om een nieuw netwerk op te starten, bij bepaalde onderwerpen komt het ook voor dat collega’s actief benaderd worden om deel te nemen. De eerste bijeenkomst van het netwerk wordt gepland en uitgevoerd onder leiding van een van de projectleiders van LIDO. In deze bijeenkomst wordt vastgesteld welke onderwerpen er centraal staan in het leernetwerk, welke activiteiten er ondernomen kunnen worden en wordt er een netwerktrekker aangesteld. Het tussenschools leernetwerk zal hierna zelfstandig verdergaan.  

Waarom is het belangrijk om deel te nemen?
Alle medewerkers van stichting Jong Leren bezitten samen veel kennis, ervaring en expertise. Het is belangrijk om hier optimaal gebruik van te maken. Om dit te bewerkstelligen is samenwerking tussen verschillende scholen onmisbaar. Door deze samenwerking tussen diverse medewerkers ontstaat er kennisdeling. Juist deze kennisdeling biedt veel kansen voor jouw professionele ontwikkeling én verbetering van de onderwijskwaliteit.

Wat zijn geschikte onderwerpen voor een tussenschools leernetwerk?
Alle onderwerpen die gerelateerd zijn aan het onderwijs zijn in principe geschikt. Bijvoorbeeld van het verzorgen van een kwalitatief goede instructie op het gebied van spelling tot het (her)ontwerpen van het onderwijs in de kleuterbouw. Maar ook het opzetten van een leernetwerk waarin recente onderwijsboeken gelezen en besproken worden tot het verzorgen van een creatieve reeks muzieklessen. Alles mag én kan. 

Is een tussenschools leernetwerk alleen voor leerkrachten?
Nee! Zeker niet. In tussenschoolse leernetwerken streven wij juist naar een verticale samenwerking. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer collega’s met diverse functies en taken samenwerken in een groep, dit zeer effectief is voor zowel de professionalisering van medewerkers als de verbetering van onderwijskwaliteit. Kennisdeling en -circulatie binnen stichting Jong Leren komt in een sneltreinvaart terecht wanneer diverse medewerkers samenwerken binnen deze leernetwerken. 

Hoe start ik een tussenschools leernetwerk op?
Je kan een leernetwerk opstarten door jouw idee of vraag te mailen naar lido@jl.nu. De projectleiders van LIDO zetten dan een oproep uit op intranet en proberen meerdere deelnemers te werven voor het leernetwerk. 

Wat wordt er van mij verwacht als deelnemer?
Als je deelneemt aan een tussenschools leernetwerk wordt er van je verwacht dat je een actieve bijdrage levert aan het netwerk. Dit kun je doen bijvoorbeeld actief vragen te stellen en kennis te halen, maar het kan ook zijn dat je juist kennis komt brengen. Verder is het uiteraard belangrijk dat je interesse hebt voor het onderwerp van het netwerk, leergierig bent, openstaat voor meningen en ideeën van andere deelnemers én dat je bereid bent om, voor zover dit mogelijk is, aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten van het leernetwerk.

Hoe lang bestaat een leernetwerk?
Een leernetwerk bepaalt zelf hoe lang zij bestaan. Gemiddeld gezien komt een netwerk ongeveer 5 keer bij elkaar. Dit kan echter ook 3 of 10 keer zijn. Dit is geheel afhankelijk van het onderwerp en de deelnemers zelf. In principe is het prettig als alle deelnemers gedurende de looptijd van het leernetwerk voor zover mogelijk betrokken blijven. Een leernetwerk blijkt echter regelmatig dynamisch van aard: er is in een leernetwerk vrijwel altijd sprake van verloop. Er is altijd ruimte voor nieuwe deelnemers. 

Hoe vaak komt een leernetwerk samen?
Ook dit bepaalt het leernetwerk zelf. Soms is het prettig om in een paar maanden vaak bij elkaar te komen, op korte termijn. Bijvoorbeeld als je samen bezig bent met het ontwikkelen van een tool of lessenreeks voor het onderwijs. Soms is het echter effectiever om niet zo regelmatig bij elkaar te komen, bijvoorbeeld wanneer je samen een theoretisch ‘containerbegrip’ gaat uitdiepen en hier een gezamenlijke visie op gaat ontwikkelen.

Hoeveel tijd kost een leernetwerk en krijg ik hiervoor professionaliseringsuren?
De hoeveelheid tijd die je kwijt bent aan een tussenschools leernetwerk is afhankelijk van jouw eigen inzet, enthousiasme en betrokkenheid. Voor iedere deelnemer van een netwerk is centraal binnen stichting Jong Leren vastgesteld dat je hier 25 professionaliseringsuren voor mag inzetten. In principe vinden leernetwerken buiten schooltijden plaats, eventueel kun je aanspraak maken op je duurzame inzetbaarheidsuren wanneer jouw leernetwerk bijvoorbeeld op werkbezoek gaat bij een andere school onder schooltijd. De mogelijkheden hiervan kun je bespreken met jouw eigen directeur.

Wat is het einddoel en/of concrete resultaat van een tussenschools netwerk?
De einddoelen van leernetwerken zijn altijd de professionele ontwikkeling van medewerkers, tips en tools voor de dagelijkse praktijk en het verbeteren van onderwijskwaliteit. Een tussenschools leernetwerk levert soms een concreet resultaat op, zoals bijvoorbeeld een bovenschools beleidsdocument of een bruikbare lessenreeks. Deze concrete resultaten worden altijd gedeeld via intranet en op deze manier beschikbaar gesteld voor alle medewerkers van stichting Jong Leren. Een leernetwerk kan er ook voor kiezen om - in overleg met de projectleiders LIDO - hun resultaten tijdens een inspiratiesessie of workshop te delen met andere collega's.
Uiteraard wordt er wel altijd aan bronvermelding gedaan. Het kan ook zijn dat een tussenschools leernetwerk niet direct een concreet resultaat oplevert, maar bijvoorbeeld wel inspiratie of eye-openers. Hoewel de leeropbrengsten dan niet direct tastbaar of meetbaar zijn, zijn deze zeker niet minder waardevol! Juist deze leeropbrengsten kunnen vaak op langere termijn veel bijdragen aan de verbetering van het onderwijs.

Hoe werkt de online omgeving voor ons leernetwerk?
Elk tussenschools leernetwerk heeft een eigen werkomgeving op het intranet. Hier worden onder andere het nieuws, inspiratie, tips en documenten gedeeld met alle deelnemers van het netwerk. Alle deelnemers van het leernetwerk kunnen hier items op plaaten. De netwerktrekker plaatst ook korte berichten over de voortgang van het netwerk en de actuele onderwerpen die besproken worden. Interessante bevindingen die op de werkomgevingen van de leernetwerken geplaatst worden, komen via de projectleiders ook op het algemene LIDO intranet terecht. Zo kunnen alle medewerkers van stichting Jong Leren in grote lijnen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de tussenschoolse leernetwerken.

Kan ik het tussenschoolse leernetwerk ook volgen zonder deel te nemen?
Je kan het nieuws van tussenschoolse leernetwerken volgen via de algemene LIDO intranet pagina. Op het moment dat je een actieve deelnemer bent van een tussenschools leernetwerk, krijg je toegang tot de werkomgeving van de leernetwerken. 

Ik heb interesse, wat moet ik nu doen?
Als je aan wilt sluiten bij een bestaand leerteam, neem dan contact op met de netwerktrekker van het desbetreffende leernetwerk. Mocht er nog geen netwerktrekker aangesteld zijn, dan kun je jouw aanmelding mailen naar lido@jl.nu. Je kunt ons ook mailen op dit adres als je een nieuw tussenschools netwerk op wil starten.

Op welke manier kan ik mijn directeur betrekken?
Bespreek bij voorkeur met je directeur dat je deelneemt  of deel wil nemen aan een tussenschools leernetwerk. Mocht je mee willen doen aan een netwerk maar weet je niet goed welk netwerk, dan kun je altijd in gesprek met je directeur gaan. Hij/zij zal je dan waarschijnlijk wel kunnen adviseren. Wanneer je meedoet aan een leernetwerk, geef dan zelf bij je directeur aan dat je hier 25 professionaliseringsuren voor in wil zetten. 

Wat doet een netwerktrekker?
Een netwerktrekker vervult coördinerende en faciliterende taken voor het leernetwerk. Hierbij kun je denken aan het prikken van een nieuwe datum voor de netwerkbijeenkomsten tot het plaatsen van updates op intranet. Nieuwe leden kunnen, ook na de start van een leernetwerk, bij het netwerk aansluiten via een mail naar de netwerktrekker. Wanneer het leernetwerk een bepaalde werkvorm gekozen heeft (bijvoorbeeld intervisie, literatuuronderzoek of het bezoeken van verschillende scholen) faciliteert de netwerktrekker deze werkvorm. Hiervoor is er ondersteuning vanuit de projectleiding van LIDO, zij organiseren bijeenkomsten voor alle nieuwe en bestaande netwerktrekkers waarin de toolkit uitgelegd wordt en waarin ervaringen gedeeld kunnen worden. Ook kunnen de projectleiders aansluiten en ondersteunen bij het leernetwerk wanneer hier behoefte aan is. Als netwerktrekker sta je er dus zeker niet alleen voor! Je kunt deze rol overigens ook prima met meerdere personen vervullen.

Wie kan ik benaderen voor meer informatie?
Voor meer informatie kan je terecht bij de projectleiders LIDO: Femme Verberk of Donna van der Veldt. Mailen kan naar het volgende mailadres: lido@jl.nu.